Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật – Tập 2

Trần Duy Thanh, Giảng viên 8563 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python...
Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
Có thể ứng dụng viết Blockchain
Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất

Giới thiệu khóa học

- Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Khoá học cung cấp kiến thức nền cơ bản trong việc học công nghệ thông tin

- Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

- Sau khi hoàn thành khóa học của giảng viên Trần Duy Thanh, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#...

- Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

- Hàm và đệ qui

- Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

- Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort...

- Danh sách liên kết: Đơn, đôi

- Stack và Queue

- Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

- Cơ bản về đánh giá giải thuật

Nội dung khóa học

Phần 1: Danh sách liên kết đôi- quản lý bằng pHead
 • Bài 1: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đôi
 • Bài 2: Cách tạo Node cho danh sách liên kết đôi
 • Bài 3: Duyệt danh sách liên kết đôi
 • Bài 4: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đôi
 • Bài 5: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đôi
 • Bài 6: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đôi
 • Bài 7: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đôi
 • Bài 8: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đôi
 • Bài 9: Sắp xếp trên danh sách liên kết đôi
 • Bài 10: Hủy danh sách
 • Bài 11: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở – Biểu diễn Big Integer
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc – Product
 • Bài 13: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 2: Danh sách liên kết đôi- quản lý bằng pHead và pTail
 • Bài 14: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đôi
 • Bài 15: Duyệt danh sách liên kết đôi
 • Bài 16: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đôi
 • Bài 17: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đôi
 • Bài 18: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đôi
 • Bài 19: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đôi
 • Bài 20: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đôi
 • Bài 21: Sắp xếp trên danh sách liên kết đôi
 • Bài 22: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở – phép toán trên Big Integer
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc – Product
 • Bài 24: Các bài tập tự rèn luyện
Xem thêm:   Lập trình game 3D với Unity
Phần 3: Ngăn xếp (Stack)- triển khai bằng Mảng
 • Bài 25: Khái niệm và cách thức hoạt động của ngăn xếp
 • Bài 26: Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Ngăn xếp
 • Bài 27: Hàm Push
 • Bài 28: Hàm Pop
 • Bài 29: Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở
 • Bài 30: Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – ngăn xếp Device dạng mảng
 • Bài 31: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 4: Ngăn xếp (Stack)- triển khai bằng Danh sách liên kết
 • Bài 32: Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Ngăn xếp
 • Bài 33: Hàm Push
 • Bài 34: Hàm Pop
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – ngăn xếp Device dạng liên kết
 • Bài 37: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 5: Hàng đợi (Queue) - triển khai bằng Mảng
 • Bài 38: Khái niệm và cách thức hoạt động của Hàng đợi
 • Bài 39: Cách tạo cấu trúc dữ liệu cho Hàng đợi
 • Bài 40: Hàm Enqueue
 • Bài 41: Hàm Dequeue
 • Bài 42: Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở
 • Bài 43: Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – hàng đợi Customer dạng mảng
 • Bài 44: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 7: Cây nhị phân
 • Bài 51: Các khái niệm về cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm
 • Bài 52: Một số tính chất của cây nhị phân
 • Bài 53: Giới thiệu các Kỹ thuật duyệt cây
 • Bài 54: Kỹ thuật duyệt cây – Preorder(NLR)
 • Bài 55: Kỹ thuật duyệt cây – InOrder(LNR)
 • Bài 56: Kỹ thuật duyệt cây – PostOrder(LRN)
 • Bài 57: Một số cách biểu diễn cấu trúc dữ liệu cho cây nhị phân tìm kiếm
 • Bài 58: Triển khai cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm
 • Bài 59: Triển khai hàm thêm Node vào cây
 • Bài 60: Triển khai hàm duyệt cây nhị phân
 • Bài 61: Triển khai đếm Node/Node lá trên cây
 • Bài 62: Triển khai đo chiều cao của cây
 • Bài 63: Triển khai tìm kiếm
 • Bài 64: Triển khai hàm xóa Node khỏi cây
 • Bài 65: Bài tập rèn luyện- kiểu cơ sở
 • Bài 66: Bài tập rèn luyện- kiểu cấu trúc – cây nhị phân quản lý sản phẩm
 • Bài 67: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 8: Sơ lược về đánh giá và tối ưu giải thuật
 • Bài 68: Khái niệm về đánh giá giải thuật
 • Bài 69: Một số ví dụ về đánh giá giải thuật
 • Bài 70: Một số ví dụ về tối ưu vòng lặp
 • Bài 71: Khử đệ qui
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện – khử đệ quy
 • Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh Giảng viên
Giảng viên: Trần Duy Thanh Về giảng dạy (từ năm 2009): Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm) Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học Đại Học Kinh Tế - Luật Về doanh nghiệp của anh Trần Duy Thanh (từ năm 2005): Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn      Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược Công ty KIC (http://kicthermal.com/)     Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia: Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015 Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trên các khoá học Excel và nhiều khoá Học tin học văn phòng hấp dẫn khác trên Unica

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor