Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

Trần Duy Thanh, Thạc sỹ Khoa học máy tính 2508 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

• Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++

• Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới

• Có thể tham gia các dự án, công việc liên quan tới lập trình C++

• Có cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, Java, Android...

 

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu khóa học “Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao”:

Đây là khóa học dành do: 

- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C++

- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C++

 

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android...

Khóa học còn giúp bạn tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++ (từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++....), cách tạo và gọi hàm trong C++, xử lý mảng, xử lý con trỏ, xử lý chuỗi, xử lý tập tin.

 

Nội dung khóa học “Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao”:

• Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình

• Các khái niệm cơ bản về C++

• Làm quen với các câu lệnh rẽ nhánh

• Thao tác với các vòng lặp

• Tìm hiểu về mảng

• Tìm hiểu về khái niệm và cách sử dụng hàm

• Phương pháp xử lý chuỗi 

• Hiểu về kiểu dữ liệu có cấu trúc

 

Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh

• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 

• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 

• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.

• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.

• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

 

Bên cạnh các kiến thức kể trên, Kyna.vn còn đem đến cho bạn một trải nghiệm học tập vô cùng thú vị:

• Được học linh hoạt mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại, máy tính bảng,...

• Được tham gia thảo luận và đặt câu hỏi cho giảng viên không khác gì các khóa học trực tiếp.

• Chỉ cần thanh toán học phí một lần để sở hữu khóa học trọn đời, có thể học lại bất cứ khi nào tùy thích.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình 6 video
 • Bài 1: Đề Cương – Thành Thạo Cpp qua 108 bài học
 • Group hỗ trợ học viên từ Giảng viên
 • Bài 2: Giới thiệu về C++
 • Bài 3: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng
 • Bài 4: Chương trình C++ đầu tiên
 • Bài 5: Ý nghĩa của cout và cin trong C++
 • Bài 6: Các ký tự đặc biệt
Phần 2: Các khái niệm cơ bản 11 video
 • Bài 7: Các loại ghi chú trong C++
 • Bài 8: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến
 • Bài 9: Hằng số và biểu thức
 • Bài 10: Chuyển kiểu dữ liệu
 • Bài 11: Các toán tử trong C++
 • Bài 12: Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Hình tròn
 • Bài 13: Bài tập rèn luyện – Tính chu vi diện tích Tam Giác
 • Bài 14: Bài tập rèn luyện – Các hàm lượng giác
 • Bài 15: Bài tập rèn luyện – Tính giờ phút giây
 • Bài 16: Bài tập rèn luyện – Tính điểm trung bình
 • Bài 17: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 3: Các câu lệnh rẽ nhánh 11 video
 • Bài 18: Câu lệnh If
 • Bài 19: Câu lệnh if … else
 • Bài 20: Câu lệnh If … else lồng nhau
 • Bài 21: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if … else
 • Bài 22: Câu lệnh switch
 • Bài 23: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1
 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2
 • Bài 25: Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện
 • Bài 26: Bài tập rèn luyện-tính toán số học
 • Bài 27: Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác
 • Bài 28: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
Xem thêm:   6 bước cất cánh thương hiệu
Phần 4: Các vòng lặp 12 video
 • Bài 29: Vòng while
 • Bài 30: Vòng do… while
 • Bài 31: Vòng for
 • Bài 32: Câu lệnh break
 • Bài 33: Câu lệnh continue
 • Bài 34: Bàn về vòng lặp lồng nhau
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện
 • Bài 37: Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số
 • Bài 38: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
 • Bài 39: Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình
 • Bài 40: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 5: Mảng 12 video
 • Bài 41: Khái niệm về mảng và cách khai báo
 • Bài 42: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều
 • Bài 43: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều
 • Bài 44: Sắp xếp mảng 1 chiều
 • Bài 45: Cách khai báo mảng 2 chiều
 • Bài 46: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều
 • Bài 47: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1
 • Bài 48: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2
 • Bài 49: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3
 • Bài 50: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4
 • Bài 51: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5
 • Bài 52: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 6: Hàm 12 video
 • Bài 53: Khái niệm và cách sử dụng hàm
 • Bài 54: Nguyên tắc hoạt động của hàm
 • Bài 55: Tham số hình thức và tham số thực
 • Bài 56: Truyền tham trị và tham biến
 • Bài 57: Parameter mặc định
 • Bài 58: Giới thiệu về hàm đệ qui
 • Bài 59: Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2
 • Bài 60: Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm
 • Bài 61: Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci
 • Bài 62: Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác
 • Bài 63: Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số
 • Bài 64: Các bài tập tự rèn luyện
Xem thêm:   Học Beatbox biểu diễn từ cơ bản đến nâng cao
Phần 7: Con trỏ 13 video
 • Bài 65: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ
 • Bài 66: Các Toán tử con trỏ
 • Bài 67: Các thao tác trên con trỏ
 • Bài 68: Con trỏ void và con trỏ null
 • Bài 69: Con trỏ và mảng
 • Bài 70: Mảng Con trỏ
 • Bài 71: Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2
 • Bài 72: Bài tập rèn luyện-con trỏ 1
 • Bài 73: Bài tập rèn luyện-con trỏ 2
 • Bài 74: Bài tập rèn luyện-con trỏ 3
 • Bài 75: Bài tập rèn luyện-con trỏ 4
 • Bài 76: Bài tập rèn luyện-con trỏ 5
 • Bài 77: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 8: Xử lý chuỗi 13 video
 • Bài 78: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
 • Bài 79: Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi
 • Bài 80: Hàm strcpy,strncpy – sao chép chuỗi
 • Bài 81: Hàm strcat,strncat – nối chuỗi
 • Bài 82: Hàm strchr,strstr – tìm ký tự, chuỗi
 • Bài 83: Hàm strcmp,strncmp – so sánh chuỗi
 • Bài 84: Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường
 • Bài 85: Bài tập rèn luyện – chuỗi 1
 • Bài 86: Bài tập rèn luyện – chuỗi 2
 • Bài 87: Bài tập rèn luyện – chuỗi 3
 • Bài 88: Bài tập rèn luyện – chuỗi 4
 • Bài 89: Bài tập rèn luyện – chuỗi 5
 • Bài 90: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc 9 video
Phần 10: Xử lý tập tin 9 video
 • Bài 100: Khái niệm về tập tin
 • Bài 101: cách ghi tập tin text file
 • Bài 102: Cách đọc tập tin text file
 • Bài 103: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin
 • Bài 104: Cách đọc cấu trúc từ tập tin
 • Bài 105: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số
 • Bài 106: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên
 • Bài 107: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm
 • Bài 108: Các bài tập tự rèn luyện
Phần 11: Tổng kết khóa học 1 video
 • Bài 109: Bài tập tổng hợp – Quản lý Sách
 • Tài liệu tải về
 • Bài tập cuối khóa
 • Đánh giá góp ý khóa học

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin giảng viên

Trần Duy Thanh Thạc sỹ Khoa học máy tính
Chức vụ: Giảng viên Khoa Hệ Thống Thông tin, trường Đại học Kinh Tế Luật- Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Học vấn: Thạc sỹ Khoa học máy tính - ĐH Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh Kinh nghiệm: 2016 - nay: Giảng Viên - Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế - Luật, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh     2014 - nay: Giảng viên cộng tác - triển khai chương trình Mobile – Trung tâm tin học, Trường Đại Học Khoa học tự nhiên       2014 - 07/2016: Giám đốc khối chiến lược, Công ty cổ phần Hưng Gia Sài Gòn 2013 - 2015, tham gia làm Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia mang tên "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02. Dự án được xếp loại tốt, nghiệm thu vào ngày 10 tháng 12 năm 2015.  

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
cyberton.my.id/ Situs Slot Gacor